Privacy en Klachtenbeleid

Privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als u bij mij in behandeling komt, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
– voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, mits u met de waarneming instemt
– of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiale toetsing
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur/zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van behandeling
– een korte beschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld cranio-sacraal sessie, en een  behandelcode (beweegzorg)
– de kosten van het consult

Heeft u een klacht?

Impulsense doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders zou willen hebben. Wilt u of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: www.vbag.nl. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen gekeken met u naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.